Zásady ochrany osobných údajov


Avion sa zaviazala ochraňovať a rešpektovať vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia uvádza, ako Avion, spol. s r.o. („Avion“, alebo „my“) spracúva vaše osobné údaje, keď navštívite webové stránky hondazilina.sk, ktoré obsahujú odkaz na toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, sťahujete z nich obsah alebo kontaktujete spoločnosť Avion v tejto súvislosti (všetok „Online obsah spoločnosti Avion“). Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia tiež opisuje vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, vrátane práva namietať proti niektorému spracúvaniu, ktoré realizuje Avion. Viac informácií o vašich právach a o tom ako ich uplatňovať, je uvedených v časti „Vaše možnosti a práva“.

Pri získavaní osobných údajov vám tiež môžeme poskytnúť ďalšie informácie, keď sa rozhodneme, že by bolo vhodné poskytnúť včas relevantné informácie.

Aké osobné údaje získavame

Spracúvame nasledujúce typy osobných údajov:

 • Kontaktné údaje: napríklad vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné podobné informácie.
 • Technické údaje o vašej návšteve Online obsahu spoločnosti Avion: napríklad vaša IP adresa a operačný systém, typ prehliadača (pre návštevy našej ej stránky), podrobnosti o zariadení, ktoré používate (napr. sériové číslo vášho zariadenia, jedinečné identifikačné číslo, MAC adresa) a technické údaje a údaje týkajúce sa udalostí, v súvislosti s používaním vášho zariadenia (napr. údaje o párovaní internetového pripojenia a Bluetooth a o konektivite a trvaní relácie.
 • Informácie na vytvorenie užívateľského profilu: napríklad vaše užívateľské meno, heslo alebo osobné identifikačné číslo PIN.
 • Informácie o vozidle: napríklad identifikačné číslo vášho vozidla (VIN) a dátum jeho zakúpenia.
 • Informácie o výrobku: napríklad identifikačné číslo vášho výrobku a miesto jeho zakúpenia.
 • Finančné informácie: napríklad údaje o vašom bankovom účte a platbách.
 • Akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete: napríklad podpisy, fotografie, názory, informácie o vašej polohe a akékoľvek iné informácie, ktoré poskytnete.

Prečo získavame, používame a uchovávame tieto osobné údaje

Dôvody, prečo získavame, používame a uchovávame vaše osobné údaje sú uvedené nižšie.

 • Keď je to nutné z hľadiska oprávnených záujmov spoločnosti Avion, ako je to uvedené nižšie, a keď vaše právo na ochranu údajov neprevažuje nad našimi záujmami

o     aby sme vám sprostredkovali Online obsah spoločnosti Avion a súvisiace služby;

o     aby sme spravovali zdroje Online obsahu spoločnosti Avion;

o     aby sme mohli zlepšovať a optimalizovať Online obsah a výrobky a služby spoločnosti Avion;

o     aby sme reagovali na vašu žiadosť alebo otázku, napríklad zaslaním brožúrky, navigovaním trasy do predajne Avion, rezervovaním skúšobnej jazdy alebo zabezpečením servisu pre vaše vozidlo Honda;

o     aby sme Vám rezervovali zvolené vozidlo na akékoľvek pripravované služby, skúšobné jazdy alebo iné dohodnuté stretnutia týkajúce sa vás alebo vášho vozidla;

o    aby sme vás kontaktovali kvôli dvom dôvodom uvedeným vyššie prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo push správy.

o     aby sme vás požiadali o váš názor alebo účasť v prieskumoch o našich vozidlách, výrobkoch a službách;

o     aby sme pochopili, ktoré časti Online obsahu spoločnosti Avion sú obľúbené/najviac využívané, alebo o tom, ktoré treba pozmeniť/vymeniť za novšiu verziu (upgrade); a

o     aby sme reagovali na otázky a sťažnosti používateľov; a

o     za účelom vedenia interných záznamov.

 • Keď ste dali súhlas.

o     Napríklad aby sme vám poskytli priamy marketing, vrátane informácií o tovaroch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, prostredníctvom pošty, telefonicky, e-mailom a online.  Vždy ponúkneme možnosť odhlásiť sa z priameho marketingu.

 • Keď je to potrebné pre plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú s vami Avion má uzatvorenú.

o     Napríklad aby sme umožnili platby cez internet a dodávanie výrobkov a služieb.

 • Keď je to potrebné kvôli splneniu zákonnej povinnosti.
 • Keď je to nutné z hľadiska ochrany oprávnených záujmov a zákonných práv spoločnosti Avion a keď vaše právo na ochranu údajov neprevažuje nad našimi záujmami.

Ochrana našich oprávnených obchodných záujmov a zákonných práv. Toto zahŕňa, ale nie je obmedzené na používanie v súvislosti s požiadavkami na súlad s právnymi predpismi, regulačnými požiadavkami, požiadavkami týkajúcimi sa auditu, zákonnými nárokmi (vrátane poskytovania takýchto informácií v súvislosti so súdnym konaním alebo súdnym sporom) a inými požiadavkami na etiku a podávanie správ o plnení záväzkov/povinností.

Avion bude tiež osobné údaje konvertovať na anonymné údaje a používať ich (zvyčajne na agregovanom štatistickom základe) na výskum a analýzu s cieľom vylepšiť Online obsah spoločnosti Avion, analyzovať trendy a prispôsobiť produkty „na mieru“. Agregované osobné údaje neidentifikujú vás osobne ani akékoľvek iné použitie Online obsahu Avion.

Vaše osobné údaje nezdieľame tretím stranám

 

Vaše možnosti a práva

(a) Vaše všeobecné práva a možnosti

 • Máte právo požiadať spoločnosť Avion o kópiu svojich osobných údajov; opraviťvymazať alebo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a získať osobné údaje, ktoré poskytujete, v usporiadanej podobe, v strojovo čitateľnom formáte.
 • Za určitých okolností môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov (obzvlášť v prípade, kde nemusíme údaje spracúvať, aby sme splnili zmluvnú alebo inú právnu požiadavku).
 • V prípade, kde sme požiadali o váš súhlas, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak požiadate o odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním vašich údajov spoločnosťou Avion, nebude to mať vplyv na akékoľvek spracúvanie, ktoré dovtedy už prebehlo.

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad, ak by splnenie vašej požiadavky odhalilo osobné údaje o inej osobe, alebo ak nás požiadate o vymazanie údajov, ktoré zákon vyžaduje, aby sme viedli, alebo v prípade ktorých máme závažné oprávnené záujmy viesť takéto údaje.

(b) Vaše práva a možnosti týkajúce sa priameho marketingu

Avion vám dá možnosť vybrať si (súhlasiť), či si prajete, aby boli vaše kontaktné údaje použité na účely priameho marketingu, vtedy, keď vás požiadame o poskytnutie vašich údajov.

Ak si neželáte, aby sme vám posielali priamy marketing, alebo aby sme používali vaše osobné údaje na účely profilovania týkajúceho sa priameho marketingu, alebo aby sme vaše údaje postúpili tretím stranám pre účely priameho marketingu, môžete nás požiadať, kedykoľvek, aby sme tak nerobili, a to:

 • Odpoveďou na e-mailovú správu obsahujúcu priamy marketing , v ktorej v riadku predmet správy uvediete „odhlásiť“;
 • Zmenou nastavení ochrany súkromia v aplikácii (ak sa to vzťahuje na aplikáciu);
 • Tak, že nás budete kontaktovať na kontaktnej adrese uvedenej nižšie alebo písomne na adresu nás prosím emailom na info@avion-za.sk
 • alebo písomne na adrese Avion, spol. s r.o., Dedovec 1760/278, 017 01 Považská Bystrica. alebo
 • Telefonicky na čísle +421 41 565 31 65.

(c) Vaše právo sťažovať sa u Dozorného orgánu

Taktiež máte právo sťažovať sa u dozorného orgánu pre ochranu údajov. Môže to byť dozorný orgán v mieste vášho bydliska, pracoviska alebo tam, kde došlo k porušeniu povinností ochrany osobných údajov.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba kým ich budeme potrebovať z hľadiska oprávneného záujmu spoločnosti Avion v súlade s príslušným právnymi predpismi, alebo aby sme na vašu žiadosť poskytli službu, alebo aby sme splnili zákonnú požiadavku. Doba uchovávania pre akékoľvek osobné údaje by v žiadnom prípade nemala presiahnuť 5 rokov od momentu, kedy sme po prvý krát tieto údaje získali. Na konci obdobia, počas ktorého sa údaje uchovávajú, podnikneme kroky, aby boli vaše osobné údaje vymazané, alebo ich budeme mať vo forme, v ktorej už nie je možné vás identifikovať.

Podvodné e-mailové správy používajúce meno spoločnosti Avion

Avion si je vedomá podvodných e-mailových správ, zvyčajne označovaných ako „phishing-ové“ emailové správy, ktoré môžu obsahovať oznámenia, ako napríklad pracovné inzeráty, ponuky práce a oznámenia o výhre v súťaži. Takéto e-maily používajú meno Avion, aby predstierali, že ide o skutočnú komunikáciu, a existujú výlučne za účelom získavania súkromných informácií o zákazníkoch (napr. čísla kreditných kariet alebo heslá). Tieto e-mailové správy nijako nesúvisia so spoločnosťou Avion a Avion nepoužíva takéto metódy na oznámenie o prijímaní do zamestnania alebo na komunikáciu s víťazmi súťaží.

Nanešťastie táto forma podvodov na internete, ako napríklad podvodné e-mailové správy, je na vzostupe. Takéto praktiky sa realizujú buď zaslaním podvodného e-mailu priamo obeti, alebo je obeť nasmerovaná na webovú stránku, kde sa vyžadujú osobné údaje.

Falošné pracovné ponuky sú spravidla zacielené na osoby v zámorí, keďže sa v nich žiada o peniaze na slovenské víza. Avion nikdy nevyžaduje údaje k platbám v súvislosti so žiadnymi žiadosťami o zamestnanie ani v akejkoľvek s nimi súvisiacej komunikácii. V prípade akýchkoľvek pochybností o platnosti pracovnej/náborovej ponuky, kontaktujte nás prosím emailom na info@avion-za.sk alebo písomne na adrese Avion, spol. s r.o., Dedovec 1760/278, 017 01 Považská Bystrica.

Nedávne e-mailové správy o odmenách/cenách tvrdili, že sú od spoločnosti Avion. Avion nikdy nevyžaduje údaje k platbám v súvislosti s víťazstvami v súťaži ani v akejkoľvek s nimi súvisiacej komunikácii.

Avion vám odporúča, aby ste v prípade, ak dostanete e-mail používajúci meno spoločnosti Avion, obsahujúci žiadosť o osobné alebo finančné údaje a máte obavy týkajúce sa jeho pravosti, s takýmito e-mailovými správami zaobchádzali nadmieru opatrne.

Odkazy na stránky tretích strán

Avion nezodpovedá za obsah akýkoľvek webových stránok s odkazmi na jej stránku. Keď navštívite stránku tretej strany, vy nesiete zodpovednosť za to, že si prečítate informácie o ochrane súkromia a zákonné podmienky, ktoré sa vzťahujú na danú stránku.

Aktualizácie tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia môže byť pravidelne aktualizované. V súlade s tým budeme aktualizovať dátum v hornej časti tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia a vyzveme vás, aby ste si overili, či boli v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, ktoré bude k dispozícii v Online obsahu spoločnosti Avion, vykonané nejaké zmeny.  V niektorých prípadoch vás tiež môžeme aktívne upozorniť na konkrétne operácie s údajmi alebo podstatné zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy.

Kontaktujte nás

Online obsah spoločnosti Avion kontroluje Avion, spol. s r.o., ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov získavaných prostredníctvom Online formulárov a ktorej sídlo je na adrese Dedovec 1760/278, 017 01 Považská Bystrica.

V prípade akýchkoľvek otázok o tomto Vyhlásení o ochrane súkromia nás prosím kontaktujte na info@avion-za.sk.